ไลฟ์สไตล์ » DSI เร่งสร้าง Academy พัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนระดับประเทศ

DSI เร่งสร้าง Academy พัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนระดับประเทศ

29 พฤษภาคม 2021
340   0

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เร่งสร้างสถาบันการสืบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) ในพื้นที่ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเรียนรู้ในการสืบสวนและ
การสอบสวนคดีอาญาสำคัญระดับประเทศ เพื่อฝึกทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีและด้านวิชาการ

แก่บุคลากร ตลอดจนเพื่อสร้างวิทยากรพี่เลี้ยงให้บุคลากรรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาการสืบสวนสอบสวนระดับคุณภาพของประเทศ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาบางประเภทที่กำหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งการดาเนินคดีพิเศษจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการสืบสวนสอบสวน มีเทคนิค ทักษะในการปฏิบัติงานให้ทันสถานการณ์ อาชญากรรมร้ายแรงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันมีการก่ออาชญากรรมหลากหลายรูปแบบ
มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ยากแก่การควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพัฒนารูปแบบวิธีการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งด้านพฤติกรรมที่การนำเทคโนโลยีคุณภาพสูงสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือ มีความ เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 18 และมาตรา 19 ให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ต้องสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดให้มีขึ้น
จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้
ด้าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ เปิดเผยว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) ที่จะมีความทันสมัยในระดับประเทศ และ เป็นไปตามมาตรฐานสากล อันเกิดจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นมืออาชีพ โดยการจัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนา ทั้งนี้ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นหน่วยงานสำหรับการพัฒนาบุคลากรกรมสอบสวน คดีพิเศษที่มีคุณภาพ ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญา
ที่เป็นคดีพิเศษ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ ดังนั้น บุคลากรทุกคนจะต้องมีองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และต้องผ่านการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะ ความเชี่ยวชาญ การฝึกยุทธวิธีในหลากหลายด้าน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเสวนาทางวิชาการ หรือการประชุมใหญ่ การสัมมนาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสำหรับ การเข้าสู่ตำแหน่ง หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และหลักสูตรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสืบสวนสอบสวน
เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการจัดให้มีการอบรมฝึกทักษะเพื่อสร้างวิทยากรภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้สามารถทำหน้าที่วิทยากรและพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน โดยล่าสุดการก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าว มีความคืบหน้าไปกว่า 85% แล้ว และได้มีการปูสนามหญ้าบริเวณด้านหน้าเป็นที่เรียบร้อย พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบ 3 เฟต ซึ่งคาดว่าทั้งโครงการจะแล้วเสร็จปลายเดือนสิงหาคม 2564 ที่จะถึงนี้