ไลฟ์สไตล์ » สถานการณ์ รพ.สนาม ของ อว (21 เมษายน 2564)

สถานการณ์ รพ.สนาม ของ อว (21 เมษายน 2564)

21 เมษายน 2021
314   0

-เตียงพร้อมรับผู้ติดเชื้อ 8,243 เตียง
-รับผู้ติดเชื้อแล้ว
รับใหม่ 225 เตียง
ยอดรวม 1,646 เตียง
-คงเหลือ 6,597 เตียง
เตรียมสำรองไว้ 12,822 เตียง