อาหารและสุขภาพ » กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมจัดเสวนาของ 4องค์กร

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมจัดเสวนาของ 4องค์กร

29 พฤษภาคม 2021
437   0

วันนี้ที่ 29 พฤษภาคม 2564 โดยมีนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข อธิบดีกรมอนามัย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ดร. นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาร่วมหาแนวทางเปิดสวนสาธารณะหลังโควิด-19 คลี่คลาย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ร่วมเสวนาแนวทางการเปิดสวนสาธารณะสำหรับประชาชนหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายกำหนดใช้มาตรการ 3 สร้าง ได้แก่ สร้างมาตรฐาน สร้างความปลอดภัย สร้างความมั่นใจ โดยเฉพาะการเปิดสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิด มีแสงแดด อากาศถ่ายเทสะดวก และมีพื้นที่กว้างขวางไม่แออัด น่าจะได้รับการผ่อนปรนเป็นลำดับแรก ทั้งนี้จะขับเคลื่อนผ่านแคมเปญ ตัดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนได้รับการประเมินความเสี่ยงสร้างภูมิคุัมกันโรคตามมาตรการป้องกันโรค และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในส่วนของ ททท.ยังคงเน้นย้ำการป้องกันตัวเอง ในการรักษาสุขอนามัย ใส่แมส ล้างมือ เว้นระยะ ไทยเซฟไทย เพื่อจะช่วยลดจำนวนการแพร่กระจายของเชื้อโรค เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายก็จะนำมาสู่การเดินทางท่องเที่ยวที่สามารถสร้างเงินหมุนเวียนในประเทศมาก็ยิ่งขึ้น
นำเสนอโดยทีมข่าว #TourisTNews

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย