พัฒนาชุมชน » “รวมพลังจิตอาสาปลูกป่า”

“รวมพลังจิตอาสาปลูกป่า”

24 ตุลาคม 2021
338   0

อธิบดีพช.ร่วมกิจกรรม
 "รวมพลังจิตอาสาปลูกป่า" เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ 2564

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสาปลูกป่า” เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ตำบลสาลิกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้ยึดหลักตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการรวมพลังจิตอาสาปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงต้นไม้ด้วยพระองค์มาโดยตลอด กิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมบูรณ์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้มอบกล้าพันธุ์ไม้ให้
นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก และร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร พัฒนาคุณภาพดินด้วยการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลานวลจันทร์ และปลาตะเพียน จำนวน 600 ตัว รวมถึงเยี่ยมชมกิจกรรม “โคก หนอง นา พช.” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

กรมการพัฒนาชุมชน

ขอยืนยันว่าจะร่วมสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ดูแล รักษา ผืนป่า สร้างความสมดุลทางธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

รวมพลังจิตอาสาปลูกป่า

กรมการพัฒนาชุมช