พัฒนาชุมชน » พช.อุบลฯ รับการสนับสนุนทางวิชาการด้านการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติตามกิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

พช.อุบลฯ รับการสนับสนุนทางวิชาการด้านการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติตามกิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

3 พฤษภาคม 2023
217   0

พช.อุบลฯ รับการสนับสนุนทางวิชาการด้านการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติตามกิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(อพ.สธ.) จากกรมการพัฒนาชุมชน ในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์พุทธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาววรางคณา อินทรเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายปรีชา มีราช พัฒนาการอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยนักวิชาการจังหวัด/อำเภอ ร่วมรับการสนับสนุนทางวิชาการด้านการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติตามกิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากกรมการพัฒนาชุมชน โดย นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ และนายณัฐพล ปาลิวนิช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ในการติดตามงาน ฯ ณ ศูนย์พุทธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก ท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ในการนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566-2567 พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้ประจำถิ่น(ต้นติ้วขาว)ตามกิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยมีพื้นที่สนองพระราชดำริ จำนวน 16 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน 3 แห่ง และส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสนองพระราชดำริ ภายใต้กรอบกรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ตามแนวทางที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยให้ดำเนินงานโครงการ จำนวน ทั้งสิ้น 10 โครงการ งบประมาณไม่ต่ำกว่า 4 ล้าน 8 แสนบาทในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้กองทุนชุมชน มีประสิทธิภาพ มีธรรมมาภิบาล สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ตลอดจนครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพันธุกรรมพืชซึ่งเป็นทุนทางธรรมชาติ เพื่อรองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อนำทุนที่มีอยู่ไปส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัดเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ OTOP ใหม่ๆ ขึ้นในชุมชน และเกิดองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับชุมชนอื่นๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ในที่สุด จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีผลการดำเนินงานจำนวน 5 โครงการ ดังนี้

 1. กิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) งบประมาณ 182,200 บาท (ปี พ.ศ. 2564)
 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สืบสานงานแผ่นดินงบประมาณ 90,300 บาท (ปี พ.ศ. 2564)
  3.กิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา และทรัพยากรท้องถิ่นงบประมาณ 100,000 บาท (ปี พ.ศ. 2565)
 3. โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี)งบประมาณ 382,200 บาท (ปี พ.ศ. 2565)
 4. กิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมที่ 2 สร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด
  งบประมาณ 30,000 บาท (ปี พ.ศ. 2566)
  กำหนดการติดตามการสนับสนุนทางวิชาการด้านการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติตามกิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค.66ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
 • พบพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานกิจกรรมและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • ประชุมร่วมกับผู้อ่านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและผู้รับผิดชอบการนําเนินงานกิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ.
 • สร้างการรับรู้กิจกรรมกองทุนเมล็ดพันธุ์พืชในการสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินบนดินจากมูลค่าของเมล็ดพันธุ์พืชและต้นไม้
 • วางแผนเตรียมความพร้อมขยายผลการจัดเก็บข้อมูลด้านการอนุรักษ์
  พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • ลงพื้นที่สํารวจและศึกษาพื้นที่ป่าชุมชนในพื้นที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
  -เดินทางออกจากจังหวัดอุบลราชธานีถึงศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
 • พบผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานกิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • ประชุมร่วมกับหัวหน้างานวิชาการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
  และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ.
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ติดตามการดาเนินกิจกรรมจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  -วางแผนเตรียมดาเนินงานกิจกรรมจัดทำสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566และวางแผนการขยายผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #OTOP #อุบลราชธานี #พัฒนาชุมชนอุบลราชธานี #cddubon