ท่องเที่ยวไทย » ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนนโยบายรัฐฯ เราเที่ยวด้วยกัน

ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนนโยบายรัฐฯ เราเที่ยวด้วยกัน

21 พฤศจิกายน 2021
907   0

ดร. ศรีสุดา ทาเจริญ ร่วมกับ ดร. ศิรินันท์ เพียรโรจน์ นำคณะเพื่อนๆ กลุ่ม My Friend’s จากกรุงเทพฯ , ยะลา และนราธิวาส ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐฯ เราเที่ยวด้วยกัน , ยิ่งใช้ยิ่งได้ และ สิทธิคนละครึ่ง จัดทัวร์เที่ยวไทยท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2564

ณ พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน โดยมี คุณสุภาพ จันทร์ทิพย์ คุณวาสนา ทองเรือง คุณอรพินท์ พึ่งคำ คุณสุวินิต อุบลเลิศ คุณดาราภรณ์ ศรีนวลดี คุณวีนุกูล นีรสิงห์ คุณนงลักษณ์ รุ่งอนันต์ชัย คุณณัฐธยาน์ โยธาสประเสริฐ และ ดร.ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล ร่วมด้วย