ข่าวเด่น » ฟุตซอล “อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021” ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ฟุตซอล “อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021” ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

1 เมษายน 2021
679   0

โดยความ
ร่วมมือภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชน
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีมีระเบียบวินัย มีน้้าใจนักกีฬา และมีภูมิคุ้มกันจากปจจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ การพนัน
นอกจากนี้ ที่ผ่านมายังจัดกิจกรรมคลินิกฟุตซอลสมุทรปราการ 2021 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้โค้ชและ
นักกีฬามีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตซอลเพิ่มขึ้น และมีขวัญก้าลังใจ ในการเป็นตัวแทนจังหวัด
สมุทรปราการเข้าร่วมแข่งขันป้องกันแชมป์ประเทศไทย ในรายการฟุตซอล Inspired by Thai PBS 2021 ต่อไป
ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า ก่อนอื่นขอขอบคุณภาคีเครือข่าย
ที่ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฟุตซอลรายการ “อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021” ประเภท
เยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงถ้วยเกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้น
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ออกก้าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมระเบียบวินัยในตนเอง และ
สร้างความสามัคคีในวงการกีฬาฟุตซอลในจังหวัดสมุทรปราการ โดยในรายการฟุตซอลอิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021
ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการที่สนใจกีฬาฟุตซอลสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งใน
รูปแบบทีมของโรงเรียน ทีมอาคาเดมี่ และทีมของชุมชน ซึ่งพบว่ามีทีมที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จ้านวน 30 ทีม
แบ่งเป็นประเภท โรงเรียน 18 ทีม ชุมชน 11 ทีม และอาคาเดมี่ 2 ทีม ครอบคลุม 6 อ้าเภอ ในจังหวัดสมุทรปราการ
นับว่าเกิดกระแสการตอบรับที่ดีเป็นไปที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอล “อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021”
ต้องการส่งเสริมสนับสนุนวงการกีฬาฟุตซอลในจังหวัดสมุทรปราการให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในจังหวัด
สมุทรปราการมากที่สุด นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ส้าโรง กล่าวถึง
ความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฟุตซอล “อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021” โดยสร้าง
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายร่วมกันสนับสนุนงบประมาณด้าเนินงานจัดการแข่งขันกว่า 2 ล้านบาท ด้วยความตั้งใจที่จะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถผ่านรูปแบบการแข่งขันที่มีมาตรฐาน และเพิ่มทักษะกีฬาฟุตซอล
ในเด็กและเยาวชน โดยอิมพีเรียล เวิลด์ ส้าโรง เปิดพื้นที่ให้ท้าการแข่งขันในห้องคอนเวนชั้นฮอล์ขนาดใหญ่ รอบ 16 ทีม
จาก 32 ทีม จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่า
50,000 บาท นับเป็นการจัดการแข่งขันรายการ SDN FUTSAL No L Cup Inspired by Thai PBS 2021 ในระดับ
จังหวัด ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ปัจุบันอิมพีเรียล เวิลด์ สำาโรง ด้าเนินธุรกิจโดยยึดหลักแนวคิด Caring and Sharing มีความมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสและเปิดพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬา โดยอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง มีการด้าเนินการส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่การออกก้าลังกายหลากหลาย อาทิ ทรัสต์กอล์ฟ ไอซ์สเก็ต โรลเลอร์เบลด สวนน้้า
Im Park และล่าสุดก้าลังเปิดพื้นที่ Surf Skate และ Skate Board บริเวณด้านหลังของศูนย์การค้าฯ เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีอีกด้วย
นอกจากการแข่งขันกีฬาฟุตซอล การส่งเสริมสนับสนุน “คลินิกฟุตซอลสมุทรปราการ 2021” ยังเป็นหัวใจ
ส้าคัญ ในการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กและเยาวชน โดย อาจารย์บุญเลิศ เจริญวงศ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้สรรหาวิทยากรดีที่สุดในประเทศไทยมาฝึกอบรม ด้วย
ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการมีทักษะ ความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ยังได้สนับสนุนพื้นที่จัดการแข่งขันต่อเนื่องในระดับ
ภาคตะวันออก จ้านวน 5 จังหวัด 8 ทีม เพื่อชิงแชมป์ระดับภาคตะวันออก และเป็นตัวแทนชิงแชมป์โซนภาคตะวันออก
กับ โซนกรุงเทพฯ เพื่อคัดเลือกทีมที่ดีที่สุด 2 ทีม เข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์การค้าฯ
หวังว่ารายการ ฟุตซอล อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021 จะช่วยสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านกีฬาก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพได้ในอนาคต และส่งเสริมให้เด็กเยาวชนคนไทยมีสุขภาพที่ดีในระยะยาว
นายสิทธิพงษ์ พิญญะพันธ์ผู้บริหาร เอส.พี.ดีไซน์ แอนด์ โปรดั่กชั่น จ้ากัด กล่าวถึง บทบาทใน SP Design
ในการจัดการแข่งขันฟุตซอล เจ้าพ่อทัพ คัพ โดยความร่วมมือกับ อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง มูลนิธิ เจ้าพ่อทัพ สำโรง ในปี
ปี 2561 ที่ผ่านมา และได้ขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ในปี2564 นับว่าเป็นโอกาสในการ
ยกระดับธุรกิจควบคู่การดูแลสังคม จึงร่วมจัดการแข่งขันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อมวลชนจะช่วยกันสื่อสารนำเสนอ
บทเรียนดีๆนี้ออกไปเพื่อขยายผลการด้าเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนต่อไป
นางภาวรีย์ วงศ์วราภัทร์ ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 กล่าวว่า กีฬาฟุตซอลเป็นที่นิยม และสอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่น ซึ่งช่วยลดปัญหาการ
ใช้เวลาไปกับโซเชี่ยลมีเดียมากจนเกินไปจนขาดการออกก้าลังกาย ขาดสมาธิในการเรียนหนังสือ ดังนั้น การส่งเสริม
สนับสนุนการออกก้าลังกายในเด็กและเยาวชนด้วยการเล่นกีฬาฟุตซอลส่งผลต่อคุณภาพการเรียนที่ดี มีระเบียบวินัย
และลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ​ เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดีผู้ทรงคุณวุฒิ สสส กล่าวว่า กีฬาฟุตซอลสร้างโอกาสออกก้าลังกายเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพที่ดี เป็นกิจกรรมสร้างการมีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ที่ส้าคัญ คือ การสกัดนักสูบ-นักดื่มหน้าใหม่
ซึ่งมีผลวิจัยภายใต้โครงการศึกษาภาระปจญหาของโลกว่าด้วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ (Global Burden of Disease) ซึ่งจัดท้า
โดยทีมนักวิจัยนานาชาติภายใต้การน้าของมหาวิทยาลัยวอชิงตันในสหรัฐฯ ท้าการส้ารวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นกับประชากรอายุ 15-95 ปี จ้านวนกว่า 28 ล้านคน195 ประเทศทั่วโลก
ด้าเนินงานเกือบ 30 ปี ผลวิจัยยืนยันว่าปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพนั้นไม่มีอยู่จริง
ดังนั้น การส่งเสริมกีฬา พื้นที่สร้างสรรค์ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีผลต่ออนาคตของเด็กและเยาวชน
นอกจากนี้ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในรายการ อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021 นับเป็นความส้าเร็จที่ อิมพีเรียล เวิลด์
ส้าโรง และภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนอย่างสูงสุด
นายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อน ประชาคมสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า รายการแข่งขัน “อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021” เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดสมุทรปราการ ที่พร้อมใจกันเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและพัฒนาฝีเท้าบนห้างฯเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจ
เล่นกีฬา โดยภาคประชาสังคมหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคลินิกฟุตซอลสมุทรปราการ
พร้อมกับสร้างเครือข่ายโค้ช และนักกีฬา เพื่อติดตามพัฒนาหนุนเสริมให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันอิมพีเรียลเจ้าพ่อ
ทัพ คัพ 2021 ขอความอนุเคราะห์ แพทย์สนามและบุคลากร รพ.สต.ในพื้นที่ ช่วยคัดกรองโควิด 19 ตามมาตรการรัฐ
ทางส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด้าเนินงานประสานไปที่ รพ.สต.ในพื้นที่จัดการแข่งขัน ให้ความ
อนุเคราะห์สนับสนุนดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในการจัดการแข่งขัน
นายภัทรวุฒิ ศรีสวัสดิ์ คูลซัพพอร์ตเตอร์ กล่าวว่า ตนทราบเบื้องต้นว่า ผู้ใหญ่ในรายการนี้ให้ความส้าคัญกับ
เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ ทางคูลซัพพอร์ตเตอร์จึงมีความยินดีที่จะร่วมส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเด็กและ
เยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ทุ่มทุนสนับสนุนตั้งแต่การท้าคลิป VTR โฆษณา และการไลฟ์สดผ่านช่องคูลซัพ
พอร์ตเตอร์ ตลอดการแข่งขัน
 24-25 เมษายน 2564
แข่งขันรอบคัดเลือก 2 สนาม ได้แก่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
 28-29 เมษายน 2564
รอบชิงแชมป์จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
 5-6 พฤษภาคม 2564
รอบชิงแชมป์รอบภาคตะวันออก ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
 9 พฤษภาคม 2564
ชิงแชมป์รอบโซนตะวันออก VS กทม. ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
นอกจากนี้ คูลซัพพอร์ตเตอร์ ยังได้ประสานงานพิธีกร นักพากย์ พร้อมกับชุดใหญ่ไลฟ์สดให้ผู้ชมทางบ้านได้ส่ง
แรงใจเชียร์น้องๆอย่างสนุกแน่นอน
ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะกรรมจัดการแข่งขันฯ กล่าวขอบคุณ ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ส้าโรง ที่ให้การสนับสนุนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กรมพละ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เอสพีดีไซน์ มูลนิธิเจ้าพ่อทัพ
สำาโรง คูลซัพพอร์ตเตอร์ ส้านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรปราการ(สพฐ.สป.) กิตตินครกรุ๊ป มิตรสิบลิชซิ่ง สคล.
สมุทรปราการ หน่วยจัดการเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การสนับสนุนของส้านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สยามบอลล์ แลตตาซอย สำาโรงการแพทย์ทูบีนัมเบอร์วันบางจาก และ มูลนิธิโซเชี่ยลมูฟ
เม้นท์ส่งต่อพลังความดีในตัวคุณ ที่ได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนสุขภาพที่ดี