ข่าวสังคมทั่วไป » ไม่มีจะกินแล้ว! ลูกจ้างปั่นฝ้าย ร้องก.แรงงาน ถูกนายจ้างเบี้ยวเงินเดือน-ลดค่าแรง 3 ปี

ไม่มีจะกินแล้ว! ลูกจ้างปั่นฝ้าย ร้องก.แรงงาน ถูกนายจ้างเบี้ยวเงินเดือน-ลดค่าแรง 3 ปี

15 มิถุนายน 2023
397   0

ไม่มีจะกินแล้ว! ลูกจ้างโรงงานปั่นฝ้าย ร้องกระทรวงแรงงาน ถูกนายจ้างเบี้ยวเงินเดือน สั่งให้หยุดงาน ค้างจ่ายค่าจ้างตั้งแต่เม.ย.66 ไม่ชัดเจนผลิตต่อหรือปิดกิจการ

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.66 ที่กระทรวงแรงงาน นายเซีย จำปาทอง ว่าที่ สส. พรรคก้าวไกล นำนายวัชรินทร์ กล่ำภาภรณ์ นางบังอร ศรีวงค์แสง พร้อมกลุ่มลูกจ้างของบริษัท แอลฟ่า สปินนิ่ง ซึ่งประกอบธุรกิจปั่นฝ้าย ในจ.สมุทรปราการ ประมาณ 60 คน ที่รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน บังคับใช้กฎหมายกับกรรมการผู้จัดการของ บริษัทแอลฟ่า สปินนิ่ง ซึ่งประกอบธุรกิจสิ่งทอ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการถูกลดค่าจ้าง 50 เปอร์เซนต์ มาตั้งแต่ปี 2563

สาเหตุจากนายจ้างสั่งให้หยุดงานไม่จ่ายค่าจ้าง และค้างจ่ายค่าจ้างตั้งแต่เดือนเม.ย.66 โดยนายจ้างไม่ดำเนินการเรื่องใดๆ ให้เกิดความชัดเจนว่า จะผลิตต่อหรือจะปิดกิจการ ตั้งแต่เดือนเม.ย.66 ถึงปัจจุบัน ทำให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนอย่างมาก ในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำรงชีวิต จึงรวมตัวกันมาเพื่อให้ช่วยดำเนินการในข้อเรียกร้องดังนี้

1.ให้รัฐติดตามนายจ้างมาประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา ความชัดเจนของลูกจ้างแอลฟ่า สปินนิ่ง 2.ให้รัฐนำเงินมาสำรองจ่ายให้กับลูกจ้าง ตามจำนวนที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับทั้งหมด แล้วให้รัฐไปเรียกเก็บคืนจากนายจ้าง 3.ให้รัฐจัดหางานให้ลูกจ้างระหว่างที่ยังไม่มีงานทำ 4.ให้รัฐดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา โดยเด็ดขาดและทันทีกับนายจ้าง เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับนายจ้างรายอื่นๆ

ต่อมา นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน รับมอบหนังสือขอความช่วยเหลือกรณีลูกจ้างโรงงานสิ่งทอ จ.สมุทรปราการ ถูกค้างจ่ายค่าจ้าง จากผู้นำแรงงานและลูกจ้าง

โดยประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของลูกจ้างกลุ่มนี้ ที่ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สสค.สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม

และสั่งการให้กองคุ้มครองแรงงานดำเนินการรับคำร้อง (คร.7) บันทึกข้อเท็จจริงจากตัวแทนลูกจ้าง รวมถึงเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่า ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เบื้องต้น กรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และส่งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป โดยกลุ่มพนักงานบางส่วนยังคงพักรออยู่ที่ห้องโถงชั้นล่างของกระทรวงแรงงาน

ต่อมาเวลา 12.00 น. การหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของลูกจ้าง บจก.แอลฟ่า สปินนิ่ง ที่ห้องประชุม ครส. นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หน.ผต.กสร. เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน เข้าหารือกับตัวแทนลูกจ้างเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมรับข้อเสนอจากตัวแทนลูกจ้างไปดำเนินการต่อไป

1.ติดตามตัวนายจ้างให้เข้าร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา มอบ กคร. และ สสค.สมุทรปราการ ประสานนายจ้างให้เข้าร่วมหารือ ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 66 เวลา 13.30 น.

2.ขอให้ตรวจสอบข้อมูลผลการประกอบกิจการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการตรวจสอบทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อป้องกันการหลบหนี ผวจ.สมุทรปราการ มีหนังสือสั่งการให้ จนท.ตำรวจท้องที่ เข้าตรวจสอบการมีอยู่ของทรัพย์สิน เครื่องจักรต่างๆ ของนายจ้างในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งตามมาตรา 139 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 66 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินคดีกับนสยจ้างต่อไป มอบหมายให้ สสค.สมุทรปราการ สืบทรัพย์สินและหนี้สินของนายจ้าง แล้วรายงานให้ทราบ

3.การขอให้พิจารณาให้ความช่วยจากเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยเร่งด่วน โดยกองทุนฯ จะประชุม คกก.กองทุนฯ ในวันที่ 19 ก.ค.66 ทั้งนี้จะกำหนดนัดหมาย คกก. ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้เร็วขึ้น โดยจะนำประเด็นเข้าหารือก่อนในการประชุมรอบวันที่ 22 มิ.ย. 66 เพื่อนัดหมายประชุมพิจารณาในรอบประชุมเดือนก.ค. 66

4.ขอให้กระทรวงแรงงาน จัดหาเงินงบประมาณมาช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อน

5.ขอให้จัดหางานให้กับลูกจ้าง ภายหลังการหารือเสร็จสิ้น นายเซีย จำปาทอง ขอให้เจ้าหน้าที่ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อติดตามความคืบหน้าต่อไป กลุ่มแรงงานจึงเดินทางกลับ