ข่าวสังคมทั่วไป » รมว.ยุติธรรม แจงยกเลิกบัตร ป.ป.ส. 7,000 ราย

รมว.ยุติธรรม แจงยกเลิกบัตร ป.ป.ส. 7,000 ราย

14 พฤศจิกายน 2021
443   0

 เพราะไม่รายผลงานตามระเบียบ และพบบางรายใช้ไม่เหมาะสม เผยเตรียมอบรมเพื่อแต่งตั้งใหม่หลังประมวลกฎหมายยาเสพติดจะมีผลบังคับใช้ เหตุอำนาจหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีการยกเลิกบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.กว่า 7,000 รายว่า ตนได้รับรายงานจาก ป.ป.ส. ว่าเป็นการยกเลิกบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ของบุคคลที่ไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงาน ในการใช้อำนาจตามบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และเป็นการยกเลิกบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ของบุคคลที่ปรากฏผลการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อานาจที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ป.ป.ส. ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2545 นอกจากนี้เป็นการยกเลิกบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จากเหตุเกษียณอายุราชการ เสียชีวิต และไม่ต่ออายุบัตรเจ้าพนักงาน เกินกว่า 6 เดือน โยกย้าย พ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติด

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า จากการที่มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 9 ธ.ค. 2564 อำนาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จะเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการดำเนินคดียาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายประการ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เตรียมการสำหรับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่ม ทักษะและความเชี่ยวชาญให้กับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามกฎหมายใหม่ โดยเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่ยังคงมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด จะเป็นเป้าหมายที่จะพิจารณา ร่วมกับต้นสังกัด เพื่อที่อบรมพัฒนาและแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามกฎหมายใหม่ต่อไป