ข่าวสังคมทั่วไป » “อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ”เปิดให้เยี่ยมชมและศึกษาความเป็นมาในอดีต

“อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ”เปิดให้เยี่ยมชมและศึกษาความเป็นมาในอดีต

6 มกราคม 2022
657   0

เยี่ยมชมและศึกษาความเป็นมาในอดีต ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ ซึ่งเป็น โบราณสถานสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างขึ้นในยุคของขอมเรืองอำนาจ เดิมมีชื่อว่า “เมืองอภัยสาลี” ถูกค้นพบเมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จไปตรวจราชการมณฑล เพชรบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ.2447 และได้ทรงเรียกเมืองนี้ว่า “เมืองศรีเทพ” คาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่เศษ มีกำแพงเมืองที่ก่อด้วยดินล้อมรอบ และมีคูเมือง นอกกำแพง มีประตูเมืองทั้งสี่ทิศ

ภายในเมืองมีปรางค์สมัยลพบุรี 2 องค์ เรียกว่า ปรางค์องค์พี่ และปรางค์องค์น้อง ทางทิศเหนือนอกกำแพงเมืองมีสระน้ำสองแห่ง ชื่อสระแก้ว และสระขวัญ ในสมัยก่อนเมืองศรีเทพต้องส่งส่วยน้ำจากสระทั้งสองนี้ เพื่อนำไปทำน้ำพิพัฒน์สัตยา เพราะ ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพยังได้รับรางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี 2543 จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยม และรางวัลสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านอินเตอร์เน็ตดีเด่น